Escolta tota la Trobada per la Unitat Popular

Ja podeu escoltar totes les gravacions de les conferències i els tallers de la Trobada per la Unitat Popular 2016.

Acte Inaugural de la Trobada per la Unitat Popular

 

A) Principis Constitutius (coordinació: Albert Noguera, Marco Aparicio)

Descripció: En aquest eix es vol treballar al voltant de quins ha de ser els elements constitutius de la República catalana, els quals han de ser els pilars fonamentals i bàsics de la nova institucionalitat que es vol construir. Aquest eix constaria d’aquestes sessions centrades en les següents temàtiques de debat:

Taller 1
Principi de continuïtat jurídica versus ruptura: En aquesta sessió s’analitzarà què significa el principi de continuïtat jurídica, sota el concepte “de llei a llei”, quines conseqüències pot tenir per la futura República, i per contra, com es pot treballar per articular un marc de ruptura amb el marc legislatiu anterior, el qual, cal recordar, pel principi de continuïtat jurídica ens remet al marc legislatiu del règim franquista.
Intervencions inicials: August Gil Matamala

Taller 2
La llengua o les llengües de la República catalana i l’articulació dels Països Catalans: En aquesta sessió ens centrarem a debatre quins són els límits territorials que conformen la República Catalana, la relació amb la resta de territoris dels Països Catalans i com vehiculem les aspiracions de construir els Països Catalans (confederació, annexió, irredemptisme). Alhora, tractarem un dels temes que aixeca més passions en la construcció de la República: quines llengües (o llengua) han de ser oficials a la República Catalana? (aportant pros i contres en relació a l’oficialitat única del català, la cooficialitat entre el català i el castellà, el concepte d’assimetria lingüística)
Intervenció sobre articulació Països Catalans: Carles Riera
Intervenció sobre llengua: Eunice Romero

Taller 3
Els drets de la República catalana: En aquesta sessió el debat es centrarà en analitzar les característiques dels drets de la República: universalitat, indivisibilitat, interrelació i interdependència. Aquest debat té a veure amb quin concepte es té en si mateix sobre els drets, com s’adquireix el dret de ciutadania, si el mateix és limitador de drets o si l’entenem de forma universal…
Intervenció inicial: Jordi Jaria i Raquel Prado Pérez

B) Sobiranies per bastir una altra societat (coordinació: Josep Manel Busqueta, Isabel Vallet)

Descripció: En aquest eix cal debatre sobre quins són els elements constitutius de la sobirania que han de quedar recollits en la constitució catalana. Aquests poden ser:

Taller 4
Límits de la sobirania en el capitalisme d’avui. Es pot ser plenament independent dins del capitalisme? En aquesta sessió s’analitzaran els límits que trobem per exercir sobirania política dins del sistema capitalista.
Intervenció inicial: Josep Manel Busqueta

Taller 5
Una clau de volta, sobirania reproductiva. Des de la sobirania reproductiva pretenem situar el sosteniment de la vida i el benestar de les persones al centre de les polítiques de la nova República. Per això cal, abans que res, detectar quines són les necessitats en relació a la cura de les persones i dissenyar espais dins i fora de les institucions que garanteixin la seva satisfacció. L’objectiu d’aquesta sobirania és col∙lectivitzar la responsabilitat i el desenvolupament de les tasques bàsiques que permetin gaudir a totes les persones d’una vida digna. Visitanos pt.englishcollege.com.
Intervenció inicial: Miriam Ferrándiz

Taller 6
Per una sobirania residencial. Quan parlem de sobirania residencial plantegem que les classes populars elaborin un model de provisió residencial que satisfaci plenament les necessitats residencials de la població. És a dir, volem recuperar el valor d’ús de l’habitatge i posar l’èmfasi en el fet social de residir­-hi, d’habitar-­lo. Utilitzar el concepte “residencial” ens permet superar els límits físics d’un habitatge i centrar-­nos en els problemes que afecten les persones en l’estructura social. Recuperar i exercir la sobirania residencial implica qüestionar el model actual des de l’arrel, des del model de propietat al de producció, passant pel model de finançament, consum i distribució. No només hem de garantir l’accés a un habitatge, sinó també la permanència en condicions dignes.
Intervenció inicial: Guillem Fernández

C) Participació i organització política de la República Catalana (coordinació: Ricard Vilaregut)

Descripció: La creació de la República catalana és una oportunitat per l’articulació i implementació d’una nova institucionalitat que superi el marc de la democràcia representativa i permeti la construcció d’una democràcia participativa, inclusiva, horitzontal i directa. Per aquest motiu en aquest eix centrarem els debats en els següents temes:

Taller 7
Per una nova Institucionalitat al servei del bé comú. Governar obeint: en aquesta sessió el debat se centrarà al voltant del model de govern i de república que des de la Unitat Popular defensem, fonamentada en el bé comú i en l’exercici del govern a partir de l’obediència a la voluntat popular i com aquest fet ha de quedar recollit en la Constitució, així com quina és la transició prevista per passar d’un model de govern de democràcia representativa a un model de govern horitzontal, participatiu, i inclusiu.
Intervenció inicial: Joan Tafalla i Montse Venturós

Taller 8
Entre totes, tot. La participació en la presa de decisions: En aquesta sessió es debatrà sobre quins han de ser els processos de presa de decisions per garantir que s’exerceixi de forma col·lectiva el govern del bé comú, i com aquests mecanismes han de quedar recollits en el marc constitucional.
Intervenció inicial: Jordi Garcia Jané i Marina Garcés

Taller 9
Els diferents àmbits de la democràcia i la seva organització territorial: L’articulació dels diferents nivells dels espais de govern, des del municipalisme fins a l’àmbit nacional, destriant quins són els ens supramunicipals que configuraran la nova institucionalitat, són claus per a fomentar els processos de presa de decisions col·lectius, i poder dur a terme l’acció del govern del bé comú.
Intervenció inicial: Jordi Martí Font

D) Drets, deures i garanties: per una República social (coordinació: Vidal Aragonés, Eva Fernàndez)

Descripció: La República catalana ha d’estar a l’avantguarda de la defensa dels drets col·lectius i individuals en un context global de regressió de drets i a més ha de fer-ho des de principis inclusius i d’universalitat. Per fer-ho possible s’hauria de debatre i fer plantejaments en els següents aspectes:

Taller 10
Subjectes de drets. Des de la Il·lustració, el concepte de ciutadania ens remet, d’una banda, a la pertinença a una nació a partir de l’assoliment d’un seguit de requeriments legals que varien de forma històrica i política i d’altra banda, el model hegemònic de ciutadà s’ha constituït a partir d’un home blanc, adult i de classe mitja. Així, la definició clàssica de drets de ciutadania s’ha construït a partir de les necessitats d’aquest grup humà amb característiques antropocèntriques i androcèntriques que exclouen la resta de col·lectius humans i no humans. En aquest taller proposem encetar una reflexió entorn de quins han de ser subjectes de drets de la nova república catalana i si això pot implicar incloure nous drets en l’ordenament constitucional.
Intervenció inicial: Eva Fernàndez i Andres G.Berrio

Taller 11
República Social: la constitucionalització dels drets econòmics, socials i culturals. Identificació dels mateixos i reconeixement com a fonamentals a la nova Constitució. En aquesta sessió es debatrà sobre la definició i la concreció dels drets que des de la República catalana s’han de garantir, mitjançant la implementació de mecanismes que es debatran en la següent sessió.
Intervenció inicial: Irene Escorihuela i Isabel Vallet.

Taller 12
Per unes garanties constitucionals que facin dels drets una realitat: En aquesta sessió, que s’ha de poder considerar la segona part de l’anterior sessió de debat, ens centrarem en debatre sobre quines han de ser les garanties constitucionals (com el mecanisme de cadenats de despeses) que garanteixin els drets identificats en l’anterior sessió.
Intervenció inicial: Vidal Aragonés i Anaïs Franquesa

E) Procés constituent i model econòmic de la nova República (Coordinació: Carles Badenes i Ricard Torné)

Descripció: Quin model econòmic ha d’acompanyar el procés constituent de la República catalana? Quin paper hi han de jugar l’Estat i els sectors populars? Quines prioritats i objectius han de definir-lo? Quines institucions i mecanismes ens calen per desenvolupar-lo i defensar-lo?

Taller 13
Model socioeconòmic i política econòmica: quines mesures i institucions han de definir el procés constituent en l’àmbit econòmic? L’objectiu d’aquest taller és definir quins són els objectius i característiques generals que haurien de definir el model socioeconòmic de la nova República catalana, tot posant èmfasi en les mesures concretes, apostes estratègiques o entorns institucionals necessaris per fer-les possibles.
Intervenció inicial: Carles Badenes, Marina Sánchez i Daniel Raventós

Taller 14
Els sectors estratègics i la seva gestió: Quins sectors de l’economia han de ser considerats estratègics i d’interès públic? Per quin motiu i com han de quedar blindats constitucionalment? Quin paper han de tenir en l’economia del país? Quins models de gestió són preferibles?
Intervenció inicial: Jone Etxeberria, David Fernàndez i Ramon Franquesa

Taller 15
Política fiscal i financera: sostenibilitat, progressivitat i sobirania. Com garantir unes finances més independents del sector financer i una capacitat de despesa social i inversió pública expansiva? Quines figures tributàries i quins mecanismes institucionals necessitem per incrementar considerablement la progressivitat del sistema i dotar de major sostenibilitat la hisenda catalana?
Intervenció inicial: Itziar Miner, Sergi Cutillas i Antoni Soy

F) Recursos naturals, medi ambient i territoris (Coordinació: Tavi Llorente, Fidela Frutos)

Descripció: En aquest eix ens centrarem a debatre sobre quin ha de ser el model de desenvolupament ambiental i el grau de compromís de defensa del territori que ha de quedar recollit en el marc constitucional:

Taller 16
Quin model de desenvolupament ambiental necessitem?: Quin ha de ser el model de desenvolupament ambiental? El concepte de sostenibilitat, o cal avançar cap el decreixement mitjançant la simplicitat voluntària? En aquesta sessió caldria debatre al respecte i mirar quines accions es poden impulsar en el context d’elaboració de redacció de la Constitució per garantir que en aquest marc quedin recollits alguns dels elements que s’apuntin.
Intervenció inicial: Sergi Saladié i Mireia Boya

Taller 17
Regulació i pervivència dels recursos naturals: En aquesta sessió caldrà debatre quins són els recursos naturals que cal garantir que quedin fora de la lògica mercantilista i com caldria regular al respecte en el marc constitucional.
Intervenció inicial: Edurne Bagué i Josep Maria Mallarach

Taller 18
Per la defensa del territori i la naturalesa: En aquesta sessió debatrem sobre de quines mesures de protecció ambiental ens hem de dotar per garantir el compliment de polítiques que treballin en defensa del territori i la naturalesa.
Intervenció inicial: Marta Ball-llosera i Itziar González

G) Relacions internacionals i Cultura de la pau (Coordinació: Montse Aumatell, Gabriela Serra)

Descripció: Quines relacions internacionals hem de fomentar des de la República catalana? Quin paper hem de jugar en el context internacional per fomentar la cultura de la pau? Aquestes són les qüestions que proposem debatre en aquest eix:

Taller 19
Per un marc de relacions internacionals que fomenti la cultura de la pau, contra la guerra i per la solidaritat: En aquesta sessió debatrem sobre com des de la República catalana podem treballar per l’establiment d’una cultura de pau en el context internacional i quins elements han de quedar recollits en el text constitucional per fer-ho realitat.
Intervenció inicial: Jordi Muñoz i Sara Montesinos

Taller 20
Quins són els tractats internacionals mundials que ha de subscriure la República catalana? En aquesta sessió es debatrà quins són els tractats internacionals que hauríem de subscriure i de quins tenim l’oportunitat de sortir gràcies a la reformulació del marc de relacions internacionals que ens dibuixa la construcció de la República Catalana.
Intervenció inicial: Montse Aumatell i David Bondia

Taller 21
Fer del mediterrani un espai en comú: com avancem en la construcció de l’espai mediterrani? Aquesta seria un dels elements importants a debatre en aquesta sessió.
Intervenció inicial: Aritz Garcia i Maria Freixas

Xerrada-debat final

L’exercici de la sobirania nacional en el context internacional: La recuperació de la sobirania nacional també ha de passar per poder exercir-la plenament. En el nostre context geopolític, els estats cedeixen bona part de la sobirania per sotmetre’s a marcs supraestatals, assumint polítiques marcades per institucions com l’FMI, el Banc Mundial i la Unió Europea i posant criteris macroeconòmics per sobre de necessitats socials. Per aquest motiu en aquest eix ens centrarem en debatre sobre la sobirania nacional i sobre quines han de ser les relacions que la nova república estableixi en el marc internacional per garantir-ne l’exercici.

Ponents: Luciano Vasapollo, Iolanda Fresnillo, Costas Lapavitsas i Anna Gabriel